1. 4. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby VI.

Vážení spoluobčané. Je za námi další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“ a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí za tímto velkým dílem. Na hlavní stoce A, která vede kolem potoka na horní konec obce, bylo pokračováno od Kyjakových až po dům paní Fabíkové (dříve Sedlákovo) k šachtě č. A 53. Od této šachty se bude v dubnu dále pokračovat k Hromádkovým, dále potokem k Leksovým (dřívější Bártovo) a k Uchytilovým. Od Uchytilových směrem k Petrovým až po koncovou šachtu č. 68 je stoka A již vybudována.
V březnu byly dokončeny stoky označené jako: A.D – hlavní stoka na Radčany, stoka A.D.1 – od Češkových k Hromádkovým, stoka A.D.2 – od Češkových k paní Kvízové a stoka č. A.D.3 – od Černých k Bakosovým. Dále pak stoka A.1 – od mostku od Vostřelových směrem k Sodomkovým čp. 121. V současné době jsou před dokončením výkopové práce na stoce A.C od transformátoru u Habalových čp. 123 k Odehnalovým čp. 46. Stoka A.F vedoucí po obecní cestě od Sejkorových k Petrovým je také téměř hotova.
Na stoce A.B od Peškových čp. 43 se šlo přes potok až k silnici na pozemek Skokanových. Odtud budou následně pokračovat výkopové práce kolem Daliborových až k Zemanovým.
Na ČOV probíhá montáž vnitřního zařízení na čištění odpadních vod, které bude v dubnu dokončeno. V dolní části obce u Mlynářových byla vybudována přečerpávací jímka, která bude přečerpávat odpadní vody z 27 domů z místní části Pec do ČOV.

Vzniklé problémy řešíme průběžně se zhotovitelem stavby a s TDI (technickým dozorem investora). Pravidelně pak na každém kontrolním dni. Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.3.2015 – 1.4.2015. Počátkem měsíce května bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.


Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

 

Fotogalerie