30. 8. 2016

Kontroly technického stavu kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musejí i domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Na vyžádání pak musejí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč. Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít odborně způsobilých osob ze seznamu na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Případné dotazy Hospodářské komoře lze zasílat na adresu zeleny@komora.cz.