2. 12. 2009

Pozvánka na jednání zastupitestva

Zveme Vás na jednání zastupitelstva obce, které se koná ve středu dne 9. prosince 2009 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 64.

Program:

1. Zahájení
2. Projednání Smlouvy o způsobu provedení údržby ochranných pásem mezi ČEPS, a.s. a Obcí Pustá Kamenice
3. Projednání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH
4. Projednání Smlouvy o pronájmu výčepu KD
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
6. Rozpočtová opatření
7. Plnění rozpočtu
8. Různé
9. Diskuse, závěr

Miroslav Myška
starosta