Povinně zveřejňované informace

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad Pustá Kamenice, jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti.

1. Název

Obec Pustá Kamenice

2. Důvod a způsob založení

Obec Pustá Kamenice vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta.

3. Organizační struktura

Starosta: Jaroslav Sklenář, DiS.
Místostarostka: Ing. Alena Černá

Zastupitelstvo obce (období 2022-2026):

Jaroslav Sklenář, DiS. - starosta, Ing. Alena Černá - místostarostka a 5 členů zastupitelstva - Hana Kašparová, Josef Uchytil, Ladislav Kyncl, Ing. Jiří Zahálka a Jan Brokl.

Tyto orgány jsou volené, rozsah jejich pravomocí je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory:

  • Finanční výbor (předseda - Ing. Jiří Zahálka, členové - Jan Brokl, Ladislav Kyncl)
  • Kontrolní výbor (předseda - Ladislav Kyncl, členové - Ing. Jiří Zahálka, Hana Kašparová)
  • Výbor životního prostředí a územního plánování (předseda - Hana Kašparová, členové - Josef Uchytil, Jan Brokl)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Pustá Kamenice
Pustá Kamenice 64
569 82  Borová u Poličky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Pustá Kamenice
Pustá Kamenice 64
569 82  Borová u Poličky

4.3 Úřední hodiny

středa 16:00 - 18:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 468 000 203
Starosta: 773 655 691
Místostarosta: 773 655 708

4.5 Adresa internetových stránek

www.pustakamenice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Pustá Kamenice
Pustá Kamenice 64
569 82  Borová u Poličky

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

4.8 Datová schránka

Datová schránka: uavbp4z

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu Česká spořitelna: 1144342389/0800
Číslo účtu Česká národní banka: 94-4513591/0710

6. IČO

00277231

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Pustá Kamenice není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán
Digitální povodňový plán
Úřední deska
Obecní vyhlášky
Ostatní dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právnímy předpisy. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje
Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

11.2 Vydané právní předpisy

Obecní vyhlášky

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací.

Náhrady za odeslání:
- dle platného tarifu České pošty

Telekomunikační poplatky:
- vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, Intemet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
- v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 0,5 hodiny, úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250 Kč

Nahlížení do spisu:
- bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto poskytováno bezplatně

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Obec Pustá Kamenice nedisponuje vzory licenčních smluv, nejsou tedy při poskytování informací uplatňovány.

13.2 Výhradní licence

Obec Pustá Kamenice žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021
 - žádost o poskytnutí informace č. 1/2021
 - žádost o poskytnutí informace č. 2/2021
 - žádost o poskytnutí informace č. 3/2021
 - žádost o poskytnutí informace č. 4/2021

Výroční zpráva za rok 2022
 - žádost o poskytnutí informace č. 1/2022
 - žádost o poskytnutí informace č. 2/2022
 - žádost o poskytnutí informace č. 3/2022
 - žádost o poskytnutí informace č. 4/2022