10. 4. 2022

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval, že Pardubický kraj úspěšně realizoval v Operačním programu Zaměstnanost projekt „Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481, jehož součástí bylo vytvoření Pasportu cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje. Záměrem bylo vytvořit veřejný elektronický mapový podklad, který bude možné aktualizovat a doplňovat dle reálného vývoje stavu infrastruktury v terénu. Pasport by měl sloužit jako přehledný nástroj pro samosprávu kraje a obcí zejména za účelem rychlé orientace v problematice cyklodopravy a cykloturistiky a při plánování nových záměrů v této oblasti. Záměrem nebylo mapovat intravilán měst a obcí. Pasport odráží skutečný stav v území z roku 2021, obsahuje linie různých úrovní – cyklostezky, cyklotrasy rozlišené na evropské, nadregionální, regionální a místní, MTB (mountain bike) trasy, a to včetně atributů a POI (point of interest – body zájmu) přímo na cyklotrase. Součástí mapového podkladu jsou informace vysvětlující zobrazení (vrstvy mapy) a informace k jednotlivým atributům. Atributy v mapovém podkladu, u kterých to bylo možné, jsou doplněny fotografiemi (značení KČT, odpočívky). Dílo bylo předáno a následně zveřejněno na webových stránkách Pardubického kraje odkaz: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/cyklotrasy/

starosta

Přílohy