16. 9. 2022

INFORMACE KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM V ROCE 2022

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin. Volí se v obcích, městech, případně v městských částech a obvodech. Zvolená zastupitelstva následně zvolí obecní a městské radní včetně starostů a primátorů.

Hlasovat v komunálních volbách může občan České republiky, kterému je osmnáct nejpozději 24. září 2022 a má v obci trvalý pobyt. Volit může také občan jiného členského státu Evropské unie, splňující stejné věkové podmínky, který má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Za překážku pro uplatnění volebního práva je obecně považováno omezení svéprávnosti, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. U voleb do zastupitelstev krajů a obcí je překážkou také výkon trestu nebo vojenská služba v zahraničí.

Hlasování do zastupitelstev je možné pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. V komunálních volbách lze hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb, tedy 20. září 2022. Jak už bylo zmíněno výše, volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu (což se naší obce netýká – do Senátu se u nás letos nevolí) a úřední obálky a hlasovací lístky jsou proto od sebe barevně odlišeny – pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé.

V případě komunálních voleb musí občan České republiky ve volební místnosti prokázat svou totožnost buď platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec směřující k volbám do zastupitelstva obce musí předložit průkaz o povolení k trvalému pobytu, nebo potvrzení o přechodném pobytu. Od 2. srpna 2021 je také možné i předložení osvědčení o registraci.

Ve volební místnosti volič od komise obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Pokud si s sebou nevzal hlasovací lístky, může komisi požádat o nové a ona mu je vydá. S obálkou a lístky se pak volič přesune za plentu.

U komunálních voleb je počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v dané obci, uveden v záhlaví lístku. Ten je nutné upravit jedním ze tří způsobů:

1) Ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany lze označit křížkem výhradně jednu volební stranu. Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

2) Další možností je udělování preferenčních hlasů. Volič tedy označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem ty, pro které hlasuje. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, což je v Pusté Kamenici 7 zastupitelů a počet volených zastupitelů je napsán i na volebním lístku.

3) Volič má také možnost kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. (třetí bod se naší obce netýká, neboť v Pusté Kamenici byla do komunálních voleb podána a zaregistrována jedna kandidátní listina)

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné schránky. Okrsková volební komise může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. 

starosta

Přílohy