16. 9. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby XII.

Vážení spoluobčané. Uplynulo dalších 14 dní výstavby ČOV a kanalizace v obci Pustá Kamenice. Opět jsem připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby za první polovinu měsíce září 2015.  Pokračovala dostavba dvou hlavních kanalizačních stok, stoky A a stoky A.F. Dnešního dne došlo k propojení hlavní kanalizační stoky A od Jaroslava Leksy čp. 35 na zahradu Uchytilových, kde byla šachta osazena již na jaře, když se kopalo od Milana Petra směrem na zahradu Uchytilových. Rovněž byla propojena stoka A se stokou A.F od šachty u Jaroslava Leksy čp. 35 přes potok k Sejkorovým do šachty A.F.1. Dá se tedy říci, že dnešním dnem došlo k propojení všech hlavních kanalizačních stok v celé obci a hlavní kanalizační stoky jsou položeny. V uplynulém období také došlo k opravám hlavní kanalizační stoky A.C u Karla Havla a u horní hospody, dále pak od Hanákových (dříve Švandovo) směrem k domu Ivy Zelenkové čp. 93 a na stoce A u mostu mezi Vařečkovými a Melezínkovými. V těchto chvílích probíhá poslední oprava na stoce A. Opravuje se úsek od šachty A 39 k šachtě A 40. Uvedený úsek je za boudou na místním hřišti. Ještě dojde k opravě úseku od obecního úřadu od šachty A 38 k šachtě A 39, která se nachází na rozhraní dětského a sportovního hřiště. Tímto by měly být všechny opravy, u kterých bylo nutno opětovné vykopání a následné položení rour, hotovy. V příštím týdnu by mělo dojít k opravám na některých místech tzv. límcováním, které bude prováděno zevnitř šachet směrem do rour a tudíž tyto opravy nevyžadují provádění výkopových zemních prací.

Nadále probíhají terenní úpravy. Je upraven úsek od domu pana Strejčka od šachty A 20 až téměř k mostu k ZD na Tušlově zahradě k šachtě A 30. Byla odvezena zemina z pole u Peci, provedeny úpravy na zahradě Skokanových a p. Paškuliaka. Rovněž došlo k opravě chodníku před autobusovou zastávkou u váhy, který byl zcela nesmyslně poškozen při skladování a odvozu naveženého štěrku. Vzhledem k tomu, že se budou v dohledné době asfaltovat komunikace, byl vyměněn hydrant u Peci u Milana Otradovského. Při výkopu se muselo zasáhnout i do nedotčené asfaltové části cesty, která bude po osazení nového a funkčního hydrantu nově zaasfaltována. Koncem tohoto a začátkem příštího týdne budou ještě pracovníky VHOSU vyměněny uzávěry u domovních přípojek u tří nemovitostí, které se nacházejí přímo v komunikaci, která se bude asfaltovat. Činíme tak proto, že uzávěry pod těmito komunikacemi jsou i částečně nefunkční a nechceme dopustit toho, aby se v nově opravené komunikaci za několik měsíců opět nekopalo při případné poruše uzávěru.

K dnešnímu dni chybí ještě vybudovat tři domovní přípojky. Jedná se o domovní přípojky u Suchých čp. 53, J. Leksy čp. 35, a J. Flídra – p.č. 399/3. V pátek 18.9.2015 se bude realizovat přípojka u Suchých a tak bude uzavřena silnice směrem na horní konec obce. (viz. článek na webu ze dne 17.9.2015 - uzavírka komunikace v obci v pátek 18.9.2015).


Jistě jste již postřehli, že od začátku měsíce dochází k výraznému omezení dopravy na páteřní komunikaci v obci. Připravuje se podklad pro závěrečné asfaltování. Asfaltování by mělo být prováděno v posledním týdnu měsíce září.


Stále platí to, že se nelze na kanalizaci zatím připojit. Jakmile to bude možné, budeme občany okamžitě informovat. Stále se čeká na opravy hlavního kanalizačního řadu, opětovné kamerové prohlídky, tlakové zkoušky na místech, kde dosud nebyly provedeny a souhlas technického dozoru investora ke spuštění celého kanalizačního díla.


Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.9.2015 – 17.9.2015 včetně. Koncem měsíce září bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií. Obec jako investor bude koncem měsíce září žádat SFŽP o prodloužení stavby o jeden měsíc, tj. do 30.10.2015.

Foto: Jaroslav Sklenář

 Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

 

Fotogalerie