Charakter obce

Seskupujícím prvkem v dobách vzniku vesnice byl Kamenický potok, teprve později silnice. Vesnice je rozložena v údolí po obou stranách potoka a silnice, podélně a roztroušeně, severní strana obrácená k jihu a svažující se příkřeji ke korytu potoka je hustěji zastavěná. Dalším seskupujícím prvkem je i příčná cesta k osadě Ruda, se kterou v dobách (1690 - 1829), kdy se v této osadě dolovala železná ruda měla naše obec rušné styky.

Obec je typem lánové obce s nepravidelnou zástavbou. V původním členění lány polí po obou stranách údolí, obvykle končily u potoka a cesty. Tento typ se rovněž nazývá dlouhá potoční vesnice. Na konci každého lánu se nacházela volně stojící čtvercová usedlost. Obvykle pro každou dlouhou ves s nepravidelnou zástavbou je typická absence jasně vymezených centrálních prostorů - návsí, toto charakteristické členění platí i pro Pustou Kamenici. Zřejmě i Pustá Kamenice má jako okolní obce gotický základ a řada dřevěných roubených staveb, které se ještě dnes nacházejí na území obce má svůj původ v tzv. "Tranckých dvorcích". Které přinesla do našich zemí kolonizace v XIII. a XlV. století. Pro tyto selské statky je typický čtvercový dům‚ jehož jednu stranu obvykle tvoří obytné stavení s komorou, na druhé protilehlé straně se nachází stodola, vpředu byla brána (vrata) s vjezdem, nad níž často býval špýchar a zadní stranu tvořily chlévy, konírny a kolny.

Poněkud jinou, soustředěnější strukturu má část obce Pec, která zřejmě vznikla mnohem později, kdy docházelo k většímu přílivu obyvatel a novému rozkvětu obce v době, kdy se v nedaleké osadě Ruda (jak jíž bylo zmíněno) dolovala železná ruda (asi v letech 1690 - 1829 ) osada vznikla při vysoké peci vystavěné v roce 1722, ve které se ruda tavila odtud se tato Část obce dodnes jmenuje Pec. Tavící pec stávala v těsném sousedství bývalého Máchova mlýna Čp. 38, jak o tom svědčily haldy vytavené strusky a nehluboko pod zemí zbytky kruhového zdiva. Důležitým mezníkem ve vývoji obce byla stavba lokální dráhy v roce 1897, která tuto horskou odlehlou obec spojila se světem.