Kostel sv. Anny

Historie

První dřevěný kostelík v Pusté Kamenici se poprvé připomíná již v roce 1350, byl založen a postaven zdejšími havíři a uhlíři, kteří zde žili a pracovali. Podle vizionářské zprávy z roku 1677 byl ve velmi ubohém a zpustlém stavu, proto musel být zbořen. Současný římskokatolický kostel Sv. Anny v Pusté Kamenici byl vystavěn v roce 1680 za přispění Františka Antonína Berky z Dubé, pána Rychmburku ( znak je na portále kostela ) je zděný z kamene a cihel, postavený v raně barokním slohu. Půdorys kostela má tvar řeckého kříže, nad kněžištěm je vyklenuta 12 metrů vysoká kopule, střecha je sedlová, pokrytá břidlicí, zvonice je oplechovaná. Další barokní úpravy byly provedeny v roce 1763, kdy vznikl typický průčelní barokní štít, v uvedeném roce byl kostel opraven zásluhou hraběte Filipa Kinského. Poslední přestavba kostela je z roku 1883, vnitřní zařízení je novogotické a pochází rovněž z 19. století. V interiéru se nachází obraz madony z konce 17. století, další část interiéru pochází z roku 1884 - 1888. Celý vnitřní prostor je proveden polychromovou úpravou.

Na stěnách a klenbě je 13 fresek (4 evangelisté, 4 výjevy z Nového zákona, 4 světci s atributy) ve středu kopule je malba korunovace Panny Marie, v kněžišti nad hlavním oltářem je 7 oválných obrazů Sv. patronů Českých s obrazem Božského srdce uprostřed, tato malba byla provedena před 118 lety na náklady místních věřících a za přispění III. řádu Sv. Františka z Asisi za farářování p. Otakara Richtra v roce 1886. Barokní kostel Sv. Anny v Pusté Kamenici ze 17. století je v seznamu kulturních památek.

Lidově je též nazýván "červená kaple" a údajně existují tři v Evropě. Půdorys je miniaturní kopií chrámu Sv. Petra v Římě

Současnost

Kostel Sv. Anny byl od své výstavby nesčetněkrát opravován za přispění pánů farářů, kteří v naší obci působily, jak na kostele farním (kterým v různých dobách kostel byl ) tak na kostele filiálním, kdy patřil pod jinou farnost. Zásluhu na opravách mají hlavně věřící a obyvatelé obce a okolí, kteří kostel opravovali a udržovali po celá staletí tak, aby se tato kulturní a duchovní památka v obci udržela a posloužila i dalším generacím ajejich potomkům. Našim předkům, kteří zde před námi žili, patří za tuto Činnost náš velký obdiv, neboť vše dělali ručně a s láskou. V letech 1995 až 1997 proběhla na kostele Sv. Anny rozsáhlá generální oprava, byla opravena střecha včetně klempířských prvků a nátěrů plechových částí. Dále byla provedena úplně nová vnější fasádní omítka, stará omítka byla odstraněna až na cihlu a provedená omítka nová včetně nátěru fásádní barvou, nátěr je proveden v barvě růžové a bílé. V roce 1997 - 1998 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a zavedeno elektrické vytápění lavic. Toto všechno se mohlo uskutečnit jen díky práci, sbírkám a darům věřících a občanů, částečně pomohl finančně i stát. Hodnota sbírek a darů na výše provedené opravy dosáhla téměř 500 000,- Kč., což je jistě na tak malou farnost a obec, jako je ta naše, určitá rarita. V roce 1999 se započalo s přípravnými pracemi na restaurování interiéru kostela a bude se postupně pokračovat, dle toho, jak se bude dařit získávat platební prostředky. Restaurátorské práce budou provedeny na nástěnných a nástropním malbách z let 1884 - 1888, autor V. Víšek ( figurální obrazy), J. Koráb a F. Veinlich ( malby orientální). Celkový rozpočet na úplné restaurování tvoří částku 2 750 000,- Kč. Ke konci roku 2003 byly již provedeny práce za I 492 000,- Kč, ještě je potřeba zhotovit dílo za I 260 000,- Kč. aby bylo vše hotovo. V roce 2004 se bude v restaurování pokračovat, tak, jak se podaří zajistit financování.

Kostel spolu s oběma hřbitovy katolickým a evangelickým a s farou tvoří v obci na vyvýšeném místě vzácnou dominantu. Předkové naši byli moudří a uvážliví a zanechali nám tady památku na sebe a jejich dobu. Pro nás místní je to obyčejná stavba, kterou míjíme bez povšimnutí, návštěvníci obce ji však obdivují.

Fotogalerie