22. 7. 2014

Územní plán Pustá Kamenice

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Pustá Kamenice, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),

vydání Územního plánu Pustá Kamenice

Územní plán Pustá Kamenice vydalo Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 25. 6. 2014

opatřením obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 15. 7. 2014.

Opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice (ÚP Pustá Kamenice) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, výkres veřejné infrastruktury – vodní hospodářství a výkres veřejné infrastruktury – energetika.
Odůvodnění ÚP Pustá Kamenice obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů půdního fondu a výkres širších vztahů.
 Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Pustá Kamenice včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Pustá Kamenice, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Pustá Kamenice je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

Přílohy