21. 6. 2010

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Pustá Kamenice

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

Spis. zn.:   MP/6124/2010/02                                                                Polička, 21. 6. 2010
Č. j.:         MP/6295/2010/OÚPRaŽP/AM
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí jako pořizovatel oznamuje v souladu s ustanovením § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 
společné jednání
o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Pustá Kamenice
 
Projednávání se bude konat v pátek dne
 
 9. července 2010 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Polička,
Palackého nám. 160 (I. patro, dveře č. 45)
 
Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Pustá Kamenice (ÚPO Pustá Kamenice) je vystaven k nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Pustá Kamenice v době
 
od 22. 6. 2010 do 9. 8. 2010
 
Textová a výkresová část návrhu Změny č. 1 ÚPO Pustá Kamenice je v této době rovněž vystavena na internetových adresách www.policka.org (Městský úřad – Územní plánování) a www.pustakamenice.cz (Obecní úřad - Aktuality).
 
Vyzýváme dotčené orgány, správce technické a dopravní infrastruktury a ostatní subjekty, aby uplatnili u pořizovatele písemně svá stanoviska k návrhu změny územního plánu obce nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 9. 8. 2010).
Sousední obce a úřady územního plánování sousedních ORP mohou uplatnit písemně své připomínky z hlediska využití navazujícího území rovněž do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 9. 8. 2010).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
 
 
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

Přílohy